Downloads

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vestibulum suscipit tempus. Sed at magna id mi ultrices vehicula. Phasellus quis lacus mi. Nunc ipsum metus, eleifend vel eros ac, malesuada vulputate ipsum. Nunc id mattis magna, non tempor quam. Pellentesque tincidunt ultrices mauris, in euismod sem scelerisque vel. Vestibulum sit amet aliquam mauris. Praesent eu orci eu neque mattis iaculis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vestibulum suscipit tempus. Sed at magna id mi ultrices vehicula. Phasellus quis lacus mi. Nunc ipsum metus, eleifend vel eros ac, malesuada vulputate ipsum. Nunc id mattis magna, non tempor quam. Pellentesque tincidunt ultrices mauris, in euismod sem scelerisque vel. Vestibulum sit amet aliquam mauris. Praesent eu orci eu neque mattis iaculis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vestibulum suscipit tempus. Sed at magna id mi ultrices vehicula. Phasellus quis lacus mi. Nunc ipsum metus, eleifend vel eros ac, malesuada vulputate ipsum. Nunc id mattis magna, non tempor quam. Pellentesque tincidunt ultrices mauris, in euismod sem scelerisque vel. Vestibulum sit amet aliquam mauris. Praesent eu orci eu neque mattis iaculis.

Definities en afkortingen

Aedes:
Koepelorganisatie van woningcorporaties. Belangenbehartiger van de sector: de gesprekspartner van de minister, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de officiële instituten van de sector, zoals het CFV en het WSW (zie hieronder).

Aftoppingsgrens:
De aftoppingsgrens is een grens die binnen de huurprijsgrenzen wordt gehanteerd. De aftoppingsgrens is de grens tot waar men (gedeeltelijk) huurtoeslag ontvangt. Er worden twee aftoppingsgrenzen gehanteerd, een voor één- of tweepersoonshuishoudens en een voor drie- of meerpersoonshuishoudens.

Autoriteit woningcorporaties (Aw):
Vanaf 1 juli 2015 houdt de Autoriteit woningcorporaties toezicht op alle woningcorporaties. Naast het houden van toezicht is de Aw namens de minister voor wonen en Rijksdienst ook belast met het verlenen van goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen.  Denk hier bijvoorbeeld aan de goedkeuring van een fusie of de wijziging van statuten.

BTIV:
Per 1 juli 2015 is het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van kracht. Dit besluit bevat uitwerkingen van de herzieningen in de Woningwet verder uit, zoals:

  • De splitsing van de DAEB (diensten van algemeen belang)-tak van de corporatie van de niet-DAEB-tak.
  • De vaststelling van regels over de geschiktheidstoets (‘fit and proper test’) voor bestuurders en commissarissen van woningcorporaties.
  • De regel dat corporaties maximaal € 125,25 per woning aan leefbaarheid mogen uitgeven.
  • Afspraken over het passend toewijzen en het verkopen van huurwoningen.
  • Afspraken over het waarden van en het rapporteren over het bezit van de corporatie.

Corporatie:
Privaatrechtelijke instelling (stichting of vereniging) die zich ten doel stelt uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn en als zodanig door de regering is toegelaten. De term toegelaten instelling, waarmee corporaties of woningcorporaties ook aangeduid worden, verwijst hier naar.

DAEB:
De activiteiten van woningcorporaties worden verdeeld in zogenoemde DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang) activiteiten en niet-DAEB activiteiten. De DAEB activiteiten behoren tot de kerntaak van een corporatie. Alleen voor DAEB activiteiten mag staatssteun worden ontvangen.

Governance code:
de Governancecode woningcorporaties 2015 van Aedes geeft richting aan de wijze waarop bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Daarnaast zijn binnen de code ook een klokkenluidersregeling en een integriteitscode opgenomen. Woningcorporaties zijn verplicht zich aan de code te houden; op onderdelen mogen zij van de bepalingen in de code afwijken, mits zij uitleggen waarom zij dat doen.

Huurtoeslag:
Dit is een door de Belastingdienst uitgekeerde toeslag aan huurders die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. Woningen met een huurprijs lager dan de basishuur, komen niet voor huurtoeslag in aanmerking.


Figuur D.1 Toelichting huurtoeslag
Bron: website Woonbond

Huurgrenzen 2017:

  • De basishuur is per huishouden afhankelijk van grootte en leeftijd en variabel van € 228,24 tot € 231,87;
  • De kwaliteitskortingsgrens is € 409,92;
  • De lage aftoppingsgrens geldt voor één- en tweepersoonshuishoudens (€ 586,68);
  • De hoge aftoppingsgrens geldt voor meerpersoonshuishoudens (€ 628,76);
  • De huurtoeslaggrens is € 710,68.

Voor jongeren tot 23 jaar geldt dat zij alleen over de huur tussen € 231,87 en € 409,92 100% huurtoeslag krijgen. Boven dit bedrag ontvangen ze geen huurtoeslag. Voor de toekenning van Huurtoeslag gelden maximale inkomensgrenzen:


Figuur D.2 Inkomensgrenzen

Inkomensgrenzen:
Een huishouden maakt deel uit van de corporatiedoelgroep als het een belastbaar inkomen heeft van maximaal € 35.739. Eind 2009 is beschikt dat corporaties gemiddeld 90% van vrijkomende woningen onder de huurtoeslaggrens dienen toe te wijzen aan huishoudens uit de corporatiedoelgroep. Ten minste 80% moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 35.739 (prijspeil 2016).

Netto huur:
De netto huur is de bruto huur verminderd met eventuele service- en stookkosten.

Overlegwet:
Woningcorporaties zijn verplicht om geregeld overleg te voeren met hun huurders. Dat is vastgelegd in de Wet op het overleg huurders verhuurder, ook wel de Overlegwet genoemd.

Passend toewijzen:
De overheid voert vanaf
1 januari 2016 nieuwe regels in voor het verhuren van sociale huurwoningen. Woningcorporaties moeten woningen passend gaan toewijzen. Dit betekent dat woningzoekenden een huurwoning krijgen aangeboden waarvan de huurprijs past bij hun huidige inkomen. Met het passend toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lagere inkomens in te dure woningen gaan wonen.

Rekenhuur:
De rekenhuur is de huur inclusief die servicekosten die meegeteld worden voor huurtoeslag zoals, huismeester, elektra algemene ruimten, schoonmaakkosten en verlichting van algemene ruimten.

Streefhuur:
De streefhuur is de gewenste huurprijs die een verhuurder aan een woning toekent op basis van eigenschappen als woningtype, kwaliteit, grootte en ligging. De streefhuur wordt gewoonlijk uitgedrukt in een percentage van de maximaal redelijke huurprijs op basis van het WWS-punten systeem.
Er kan een verschil zijn tussen de daadwerkelijke, huidige, huur en de streefhuur. Dit verschil kan pas bij mutatie weer glad worden getrokken.

Toegankelijke woning:
Een nultredenwoning of toegankelijke woning is een woning die extern en intern toegankelijk is. Een woning is extern toegankelijk als de woonkamer van de woning bereikbaar is zonder trappen te hoeven lopen. Een woning is intern toegankelijk als de primaire vertrekken (keuken, toilet, bad of douchegelegenheid en tenminste één slaapkamer) zonder traplopen bereikbaar zijn vanuit de woonkamer. Als de primaire vertrekken bereikbaar zijn met een voorziening zoals een traplift, is de woning dus ook intern toegankelijk.

Visitatie:
Vorm van externe beoordeling waaraan corporaties zich sinds 2008 moeten onderwerpen. De visitatie wordt uitgevoerd door gecertificeerde organisaties. De uitkomsten van de visitatie zijn openbaar.

Vpb:
Vennootschapsbelasting, een belasting geheven over de fiscale winst.

WSW:
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit waarborgfonds zorgt voor de borging van leningen die door corporaties worden afgesloten om bouwprojecten te financieren.

Woningwet 2015:
De herziene Woningwet is in 2015 ingegaan. De wet biedt heldere spelregels voor woningcorporaties als het gaat om sociale huisvesting en beperkt de financiële risico’s. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Een nieuwe Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de woningsector.

WOZ-waarde:
De WOZ-waarde is de getaxeerde waarde die wordt gebruikt voor de gemeentelijke heffingen, de verhuurderheffing en voor de omslagheffing van de waterschappen. De Wet WOZ staat voor de Wet Waardering Onroerende Zaken.

WMO:
WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.

Woningwaardering:
Met het Woningwaarderings-stelsel kan de kwaliteit van de woning in punten worden uitgedrukt (de WWS-punten). Aan diverse kenmerken van de woning worden punten toegekend, onder andere aan het oppervlak van de kamers, de voorzieningen in de woning (type verwarming, sanitair), de isolatie en de ligging. Aan dit puntenaantal is een maximaal redelijke huurgrens gekoppeld zodat kan worden vastgesteld of de huurprijs in redelijke verhouding staat tot de kwaliteit van een woning.

Sluit