page-icon-2

Organisatie

Het Gooi en Omstreken bestaat uit de drie bedrijfsonderdelen Wonen, Vastgoed en Financiën. Elk onderdeel wordt aangestuurd door een manager. Samen met de directeur-bestuurder vormen de managers het managementteam.

Missie en visie

foto-4-bouwhelm-&-troffel

Managementteam

foto 5 MT

Organigram

ORGANISATIE_Organogram-kantoorpand

Sociale cijfers

foto-6-medewerkers-v-t-Schip

Hieronder leest u de missie en visie van Het Gooi en Omstreken.


Onze missie

Ook mensen met een bescheiden inkomen of mensen in een kwetsbare positie willen wonen in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. Vooral voor hen levert Het Gooi en Omstreken goede en betaalbare huisvesting in een prettige buurt.


Onze visie

Volkshuisvesting
Het Gooi en Omstreken wil zoveel mogelijk goede woningen bieden voor een betaalbare prijs. Onze visie op de volkshuisvesting in de werkgemeenten wordt duidelijk geïllustreerd door onze pay-off: Gewoon Goed Wonen.

Kerntaak

Het Gooi en Omstreken is een organisatie met een maatschappelijke taak. Als woningcorporatie hebben we de mogelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom wonen.

Het Gooi en Omstreken richt zich op de kerntaak van woningcorporaties, namelijk het zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen voor de lagere inkomens, voor ouderen, voor gehandicapten en voor personen die zorg en begeleiding behoeven.

Deelname aan commerciële (niet-Daeb) activiteiten is eerder uitzondering dan regel. De uitzonderingen betreffen activiteiten die goed aansluiten bij de kerntaak of in het verlengde daarvan liggen. Daarnaast richten we ons op activiteiten die sociale ontwikkelingen versterken en activiteiten die gericht zijn op de lagere middeninkomens.

Bedrijfsvoering
Het uitgangspunt bij alle handelingen van Het Gooi en Omstreken is om met de beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat te bereiken. De omvang van de organisatie past bij de omvang van het bezit. Er wordt sober en doelmatig gewerkt. We voeren een duurzaam beleid en willen aansprekende resultaten realiseren.

Het Gooi en Omstreken is en blijft een financieel gezonde woningcorporatie om vanuit deze basis actief te kunnen werken aan de volkshuisvesting.

Het Gooi en Omstreken heeft drie bedrijfsonderdelen: Wonen, Vastgoed en Financiën. Elk onderdeel wordt aangestuurd door een manager. Onder voorzitterschap van de directeur-bestuurder vormen zij het managementteam.


Het managementteam

Van links naar rechts:

  • De heer E. (Evert) van de Bovenkamp, manager Financiën en adjunct-directeur;
  • De heer P. (Pietjan) Prinsen Geerligs, manager Wonen;
  • De heer M.J.W. (Maarten) van Gessel, directeur-bestuurder;
  • De heer R. (Rob) Steur, manager Vastgoed.

Het Gooi en Omstreken is opgebouwd uit drie bedrijfsonderdelen:
Vastgoed, Wonen en Financiën. In het onderstaande organigram is de organisatie schematisch weergegeven.


Organigram

Wat opvalt is dat de afdeling Projectbureau Label B een groene kleur heeft. De reden hiervoor is dat deze afdeling tijdelijk in het leven is geroepen om de voorgenomen energiebesparende maatregelen de komende jaren te realiseren.

Sociale cijfers 2016

Verhouding man/vrouw
Op 31 december 2016 werkten 61 mensen bij Het Gooi en Omstreken (52 FTE), 
26 vrouwen (43%) en 35 mannen (57%).

Leeftijdsopbouw
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bedroeg 45 jaar. Het aantal medewerkers van 55 jaar en ouder neemt geleidelijk af, maar zal naar verwachting in de toekomst weer gaan toenemen; het aantal medewerkers dat jonger is dan 30 jaar is ondervertegenwoordigd.

Ziekteverzuim
Sinds 2012 laat het ziekteverzuim een stabiel beeld zien. Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2016 gemiddeld 3,9% en de ziekmeldfrequentie was 1,2