page-icon-6

Maatschappij

Het Gooi en Omstreken werkt nauw samen met gemeenten, collega-corporaties en organisaties op het gebied van welzijn en zorg.


 

test
test
test

test

logo-hilverzorg
baarn-1
blaricum-1
bunschoten
bussum
versa
wijdemeren

Overleg met gemeenten

Met alle gemeenten is er minstens twee keer per jaar bestuurlijk overleg tussen de wethouder volkshuisvesting en de directeur-bestuurder. Het afsluiten of actualiseren van prestatieafspraken is altijd onderwerp van gesprek. Daarnaast is er veelvuldig overleg met de betreffende gemeenten over lopende projecten. Het Gooi en Omstreken heeft in 2016 prestatieafspraken met de gemeente Blaricum. De afspraken met de gemeente Bunschoten, Hilversum en Wijdemeren zijn in 2016 voorbereid.


Benchmark Aedes

Het Gooi en Omstreken scoorde in 2016 net als het jaar daarvoor goed in de benchmark. Op het onderdeel dienstverlening waardeerden huurders Het Gooi en Omstreken met een 7,7. Dit is hoger dan zowel het regionale als het landelijk gemiddelde. De netto bedrijfslasten bedroegen € 645 per verhuureenheid per jaar, aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde van € 853. Het Gooi en Omstreken haalde daarmee een totale benchmarkscore van BA. Dit betekent dat de corporatie in 2016 landelijk gezien behoorde tot de betere woningcorporaties. Landelijk spraken ruim 193.000 huurders zich in de benchmark uit over de dienstverlening van woningcorporaties.

Scores van Het Gooi en Omstreken

Positie in de benchmark matrix:
BA (achter de kopgroep) 
Positie dienstverlening  (A-C): B 
Score dienstverlening: 7,7 
Positie bedrijfslasten (A-C): A 
Kosten bedrijfslasten per vhe:  € 645

Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken

Voor een goede beleidsontwikkeling is het noodzakelijk om aansluiting te zoeken bij de wensen van huurders. Daarom voeren wij minimaal vier maal per jaar overleg met Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken (HGO). Er is sprake van een goede samenwerking met respect voor elkaars standpunten en wederzijdse doelstellingen.

HGO

Even voorstellen

HGO

Van links naar rechts: de heer Ruijter, de heer Beuker, de heer Dijks, mevrouw Daselaar en de heer Van Beest

Overleg met HGO

In 2016 is overleg gevoerd met de HGO over onder meer de volgende onderwerpen:

 • de jaarlijkse huurverhoging;
 • woningmarktregio;
 • activiteitenplannen;
 • prestatieafspraken;
 • regionale woonvisie;
 • primaire doelgroep en passend toewijzen;
 • ontheffingsonderzoek gemeente Bunschoten;
 • splitsingsvoorstel DAEB / niet-DAEB;
 • herziene Woningwet;
 • herziening verkoopbeleid;
 • herziening streefhuurbeleid;
 • herziening samenwerkingsovereenkomst.

Meer informatie over de HGO vindt u op www.hgohilversum.nl


Geschillenadviescommissie

De Geschillenadviescommissie (GAC) van Het Gooi en Omstreken adviseert de directie van Het Gooi en Omstreken over de afhandeling van geschillen. De GAC heeft gekwalificeerd adviesrecht.

Van links naar rechts: de heer Willemse, de heer Ambachtsheer, de heer Bouwman en de heer Van Driel (niet op de foto: mevrouw Buiteman).

Werkzaamheden GAC 2016

In 2016 zijn er zes geschillen ingediend bij de Geschillenadviescommissie, daarnaast is er nog één geschil uit 2015 afgehandeld. Van de in totaal zeven actuele geschillendossiers in 2016 is één dossier voor afhandeling overgedragen aan een uitvoerende afdeling. De technische klachten zijn, voor zover ze tot de verantwoordelijkheid van de corporatie behoorden, opgelost. Er is aan één huurder toegelicht de werkwijze van de corporaties is bij het vaststellen van de aanvangshuren; deze toelichting stelde de huurder tevreden. Opvallend in 2016 was het aantal geschillen over geluidsoverlast door buren.


Leefbaarheid

Comfortabel wonen heeft ook te maken met een prettige leefomgeving. Die moet schoon, heel en veilig zijn. Dit valt allemaal onder de noemer leefbaarheid.

Het Gooi en Omstreken wil dat haar huurders in een prettige buurt kunnen wonen. Als wijkspeler is de corporatie betrokken bij het beheer en de ontwikkeling van de woonomgeving. Op die basis neemt zij, samen met bewoners, gemeenten en andere partners, haar verantwoordelijkheid. Daar waar nodig investeert Het Gooi en Omstreken in wijkvoorzieningen.

De onderhoudsstaat van een tuinen heeft een grote invloed op de sfeerbeleving. Bij het aangaan van een huurcontract voor een woning op de begane grond wordt daarom extra aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de tuin. De nieuwe huurder wordt expliciet gewezen op de aanwezigheid van de tuin en de verplichting om deze netjes te onderhouden.


Veiligheid

Het Gooi en Omstreken wil dat haar huurders veilig wonen. Alle woningen zijn voorzien van rookmelders en van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Daar waar nodig neemt de corporatie fysieke maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid in en om haar complexen te verbeteren.

Om calamiteiten te voorkomen worden preventieve maatregelen genomen, waaronder het inventariseren en eventueel verwijderen van asbest, het plaatsen van rookmelders en het vervangen van open geisers voor cv-ketels en hr-ketels.


Hulp aan huurder bij betalingsachterstand

Het Gooi en Omstreken besteedt veel aandacht aan het voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen. De corporatie doet dat zelf met VIP: Vroegtijdige Interventie Probleemhuurders. Via het regionale project Tweede Kansbeleid en Huren onder Voorwaarden werkt de corporatie samen met welzijnsinstellingen en gemeenten om bewoners met complexe problemen te helpen.

Verloop huurachterstanden
Gemiddeld zijn er bij Het Gooi en Omstreken in 2016 28 betalingsregelingen per maand getroffen. Eind december waren er nog 120 lopende betalingsregelingen voor een totale achterstand van € 75.411,84.

Tweede Kansbeleid
Een tweede kans is een laatste kans om te voorkomen dat een bewoner uit huis wordt gezet, ondanks een huurachterstand en/of overlast, omdat er sprake is van meervoudige problematiek. Eind 2016 waren er zeven lopende Tweede Kanstrajecten. In juni 2016 is er één nieuw Tweede Kanscontract getekend en in december 2016 is één huurder aangemeld voor een Tweede Kanstraject.

Huren onder voorwaarden
De pilot Huren onder Voorwaarden is in juni 2014 gestart in de regio Gooi en Vechtstreek. Doel van de pilot is om de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen/kwetsbare woningzoekenden, die via de reguliere weg vanwege hun “verleden” niet in aanmerking komen voor een woning, binnen de kaders van de huisvestingsverordening en het convenant Woonruimteverdeling te realiseren. Eind 2016 waren er vier lopende Huren Onder Voorwaarden-contracten bij Het Gooi en Omstreken.Twee contracten lopen goed. Eén contract is opgezegd wegens ernstige overlast. Bij een andere contractant zijn eind 2016 weer nieuwe klachten ontstaan. Hierop is actie ondernomen.