page-icon-4

Beleid

Aan ieder speerpunt uit ons beleidsplan zijn realistische en meetbare doelstellingen gekoppeld. Ieder halfjaar maken we een prognose van onze prestaties uit het beleidsplan. De voortgang maken we inzichtelijk met een ‘Beleidsmeter’.

Bekijk onze beleidsmeter

Speerpunten

Betaalbaar wonen

Het Gooi en Omstreken wil goede en betaalbare huisvesting bieden aan mensen met een bescheiden inkomen of in een kwetsbare positie. Betaalbaar wonen is één van de speerpunten in het Beleidsplan 2013-2018.

Het Gooi en Omstreken is er als toegelaten instelling voor om huishoudens te huisvesten die daar moeilijk zelf in kunnen voorzien. Dat zijn in eerste instantie huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag (de zogenaamde primaire doelgroep: huishoudens met een inkomen tot maximaal € 30.050).

Onze opgave is een huurvoorraad van 95% sociaal, waarvan minstens 70% bereikbaar is voor de laagste inkomens, en maximaal 5% vrije sector-woningen ten behoeve van hogere inkomens.

Cijfers over betaalbaarheid

beleid-inkomens-1
beleid-4-2-1

Comfortabel wonen

Het Gooi en Omstreken investeert extra en in versneld tempo in de kwaliteit van de bestaande woningen in de beleidsperiode 2013-2018. Daarbij richten we ons op modern wooncomfort, energiebesparing en veiligheid.

In 2016 is circa € 2,1 miljoen besteed aan planmatig onderhoud zoals schilderwerk, het reinigen van dakgoten, schoorstenen en ventilatiekanalen, en het vernieuwen van de dakbedekking. Een ander belangrijk onderhoudsmoment is wanneer een woning vrij komt en klaar gemaakt wordt voor de nieuwe huurder; dit heet mutatieonderhoud. In 2016 heeft Het Gooi en Omstreken hier ongeveer € 2,9 miljoen aan besteed. Daarnaast komen er op dagelijkse basis kleine reparatieverzoeken binnen van huurders. Aan dit zogenaamde klachtenonderhoud is in 2016 rond de € 1,9 miljoen uitgegeven.

In complexen waar meerdere werkzaamheden tegelijk nodig zijn wordt zogeheten groot onderhoud uitgevoerd. In 2016 was dit het geval bij 44 woningen aan het Oosterpad in Bussum. Aan het eind van het jaar is gestart met de voorbereiding van een groot onderhoudsproject in Hilversum.

Een deel van het reguliere onderhoud wordt meegenomen bij de uitvoering van de zogenaamde Label B-projecten, waarbij de woningen energetisch worden verbeterd. De energetische verbeteringen worden uitgevoerd zonder een huurverhoging te vragen aan de huidige huurder. In totaal zijn in het verslagjaar werkzaamheden aan 1.088 woningen afgerond en zijn de werkzaamheden aan nog eens 130 woningen gestart. Daarmee is bijna € 13,3 miljoen geïnvesteerd in energetische verbeteringen. Sinds de start van het programma zijn in totaal 3.006 woningen energetisch verbeterd.

Cijfers Label B projecten

Label B

Wonen in de regio

De vraag naar sociale huurwoningen in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Eemland is onverminderd groot. Het Gooi en Omstreken blijft daarom investeren in de uitbreiding van de sociale huurvoorraad. De realisatie van nieuwbouw is mede afhankelijk van de marktomstandigheden.

Het nieuwbouwprogramma zorgt voor uitbreiding en verjonging van het woningbezit. In de financiële bedrijfsvoering zijn daarom middelen gereserveerd die het mogelijk maken om jaarlijks circa 70 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren. In 2016 zijn 106 nieuwe woningen opgeleverd en is de bouw van 196 nieuwe woningen in uitvoering dan wel in voorbereiding.

Het Gooi en Omstreken verkoopt op beperkte schaal bestaande huurwoningen; het gaat om woningen die niet (meer) passen bij het woningbezit van een woningcorporatie. In 2016 zijn 26 woningen verkocht en geleverd en er is één erfpacht afgekocht.

Sinds 2015 stijgt het gemiddeld aantal reacties op een geadverteerde woning in de Gooi en Vechtstreek: van 108 reacties in 2014 naar 126 in 2015 en 151 in 2016.

Het Gooi en Omstreken ontving gemiddeld 161 reacties op een woning in Gooi en Vechtstreek, waar overige verhuurders hier gemiddeld 131 reacties kregen.