page-icon-3

Bedrijfsvoering

Het Gooi en Omstreken is vanuit een financieel gezonde basis actief binnen de volkshuisvesting. Het uitgangspunt bij alles wat Het Gooi en Omstreken doet is om met beperkte middelen een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

In 2016 was de solvabiliteit ruim boven de door ons gestelde norm
(minimaal 20%). De kasstromen zijn net als in voorgaande jaren positief. Dit zijn voor Het Gooi en Omstreken de belangrijkste indicatoren voor een solide bedrijfsvoering.

Het bestuur

Het bestuur van Het Gooi en Omstreken is belast met het besturen van de corporatie en is onder meer verantwoordelijk voor:

 • de realisatie van de doelstellingen;
 • de strategie;
 • de financiering;
 • het beleid;
 • de resultatenontwikkeling;
 • het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie.

Bestuur
Directeur-bestuurder van Het Gooi en Omstreken, de heer Maarten van Gessel (18-11-1958), geeft leiding aan de gehele werkorganisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De heer Van Gessel is vanaf 1 juli 2016 directeur-bestuurder bij Het Gooi en Omstreken. Per die datum volgde hij de heer mr. Jos Flemminks Smid op. De heer Van Gessel heeft voor zijn aantreden geen andere functie bij Het Gooi en Omstreken vervuld. Hij is aangesteld voor onbepaalde tijd met een benoeming van vier jaar als directeur-bestuurder conform de Woningwet. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Het Gooi en Omstreken en de directeur-bestuurder wordt vermeden. Dit belangrijke uitgangspunt is uitgewerkt in de statuten en de integriteitscode. Hierin is ook de handelswijze in geval van belangenverstrengeling vastgelegd. In 2016 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de directeur-bestuurder zoals bedoeld in principe I.3 van de Governancecode Woningcorporaties. De heer Van Gessel heeft twee onbezoldigde nevenfuncties.

 

 

 

 

 

 

M.J.W. (Maarten) van Gessel
directeur-bestuurder

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
Hieronder ziet u een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht per 31 december 2016. Per lid is vermeld wat de expertisevelden zijn en welke nevenfuncties hij of zij bekleedt.

 

RVT_RVANDEGEEST_2015_350PX
RVT_RVANDEGEEST_2015

De heer R. van de Geest (1949)

Voorzitter en lid remuneratiecommissie
Expertise: financieel-economisch
Functie: gepensioneerd directeur financiën/financieel controller
Nevenfuncties: bestuurslid/penningmeester Watersportvereniging de Eendracht, bestuurslid Stichting Vrienden van Woonvormen Ongerweges (huisvesting ten behoeve van mensen met een beperking)
Lid sinds: 31-01-2008
Aftredend per: 31-12-2016

RVT_LIEBERWERTH_2015_350PX
RVT_RVANDEGEEST_2015

De heer W.L. Lieberwerth (1950)

De heer W.L. Lieberwerth (1950)
Vicevoorzitter, voordracht HGO
Expertise: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en financiën
Functie: oud-wethouder 1998 – 2010, diverse functies bij woningcorporaties 1968 – 1998
Nevenfuncties: geen
Lid sinds: 01-04-2011
Aftredend per: 31-03-2019

RVT_OLDENBURG_2015_350PX
RVT_OLDENBURG_2015

De heer F.P.C. Oldenburg (1957)

De heer F.P.C. Oldenburg (1957)
Lid remuneratiecommissie, voordracht HGO
Expertise: wonen
Functie: beleidsmedewerker politie, Politie Eenheid Midden Nederland
Nevenfuncties: geen
Lid sinds: 31-01-2008
Aftredend per: 31-12-2016

RVT_VANHARTSKAMP_2015_350PX
RVT_VANHARTSKAMP_2015

Mevrouw P.J. van Hartskamp-de Jong (1962)

Mevrouw P.J. van Hartskamp-de Jong
Expertise: bestuurlijk en juridisch
Functie: raadslid gemeente Huizen en (t/m 7 februari 2016) statenlid Provincie Noord-Holland
Lid sinds: 01-01-2015
Aftredend per: 31-12-2022

RVT_BIJL_2015_350PX
RVT_BIJL_2015

De heer R.V. Bijl (1955)

De heer R.V. Bijl (1955)
Expertise: wonen en organisatie
Functie: adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Montessori Lyceum Herman Jordan, lid Raad van Toezicht Kwintes
Lid sinds: 01-01-2015
Aftredend per: 31-12-2021

Toezichtkader Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de woningcorporatie. Tevens staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad ter zijde. Het toezichtkader omvat onder andere:

 • realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven;
 • realisatie van de doelstellingen van de corporatie;
 • strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • kwaliteitsbeleid;
 • kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
 • financieel verslaggevingsproces;
 • naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.