page-icon-6

Maatschappij

Het Gooi en Omstreken werkt nauw samen met gemeenten, collega-corporaties en organisaties op het gebied van welzijn en zorg.


Samenwerkingspartners

test
test
test

test

logo-hilverzorg
baarn-1
blaricum-1
bunschoten
bussum
versa
wijdemeren

Overleg met gemeenten

Met alle gemeenten is er minstens twee keer per jaar bestuurlijk overleg tussen de wethouder volkshuisvesting en de directeur-bestuurder. Het afsluiten of actualiseren van prestatieafspraken is altijd onderwerp van gesprek. Daarnaast is er veelvuldig overleg met de betreffende gemeenten over lopende projecten. Wij hebben nu lopende prestatieafspraken met de gemeenten Bussum en Blaricum. De afspraken met de gemeente Bunschoten en Wijdemeren zijn met één jaar verlengd.


Benchmark Aedes

Het Gooi en Omstreken scoorde in 2015 net als het jaar daarvoor goed in de benchmark. Op het onderdeel dienstverlening waardeerden huurders Het Gooi en Omstreken met een 7,5. Dit is hoger dan zowel het regionale-, als het landelijk gemiddelde. De netto bedrijfslasten bedroegen in 2015 bij de corporatie € 684,- per verhuureenheid per jaar, aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde van
€ 925,-.

Het Gooi en Omstreken haalde daarmee een totale benchmarkscore van BA. Dit betekent dat de corporatie in 2015 landelijk gezien behoorde tot de betere woningcorporaties.

Landelijk spraken ruim 193.000 huurders zich in de benchmark uit over de dienstverlening van woningcorporaties.

Scores van Het Gooi en Omstreken

Positie in de benchmark matrix:  BA (achter de kopgroep) 
Positie dienstverlening (A-C): B
Score dienstverlening: 7,5
Positie bedrijfsvoering (A-C): A
Kosten bedrijfsvoering per vhe: € 684,-

Contact met huurders

Het Gooi en Omstreken onderhoudt veel contacten met huurders en diverse organisaties. Onder andere met de Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken (HGO) en de diverse bewonerscommissies.


Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken

Voor een goede beleidsontwikkeling is het noodzakelijk om aansluiting te zoeken bij de wensen van
huurders. Daarom voeren wij minimaal vier maal per jaar overleg met Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken (HGO). Er is sprake van een goede samenwerking met respect voor elkaars standpunten en wederzijdse doelstellingen.

HGO

Even voorstellen

HGO

Van links naar rechts: de heer Van Geenen, de heer Van Beest, de heer Van der Greft, mevrouw Daselaar, de heer Ruizendaal, de heer Dijks.

Overleg in 2015 met HGO
In 2015 is overleg gevoerd met de HGO over onder meer de volgende onderwerpen:

  • Betaalbaarheid en de jaarlijkse huurverhoging
  • Samenwerking HGO en Het Gooi en Omstreken
  • Activiteitenplan 2015
  • Zonnepanelen in bestaande bouw
  • Dienstverlening in de Kerkelandenflats
  • Proces totstandkoming prestatieafspraken
  • Jaarrekening 2014
  • Woningwet: implicaties voor Het Gooi en Omstreken
  • Passendheidstoets
  • Huisvestingswet: nieuwe huisvestingsverordeningen

Meer informatie over de HGO vindt u op www.hgohilversum.nl


Geschillenadviescommissie

De Geschillenadviescommissie (GAC) van Het Gooi en Omstreken adviseert de directie van Het Gooi en Omstreken over de afhandeling van geschillen. De GAC heeft gekwalificeerd adviesrecht.

Geschillenadviescommissie

Even voorstellen

GeschillenAdviesCommissie

Van links naar rechts: de heer Van Driel, de heer Bouwman, de heer Willemse, de heer Ambachtsheer (niet op de foto: mevrouw Buiteman).

Werkzaamheden GAC 2015
In 2015 zijn er vier geschillen ingediend bij de Geschillenadviescommissie, daarnaast is er nog één geschil uit 2014 afgehandeld. Van deze vijf geschillendossiers is een dossier op initiatief van de huurder gesloten en is ander geschil niet behandeld door de commissie omdat de indiener geen
(ex-)huurder is van de corporatie.

In twee gevallen heeft de corporatie besloten om de klachten van de huurder te verhelpen. Tenslotte loopt de behandeling van één geschil door naar 2016.


Leefbaarheid

Comfortabel wonen heeft ook te maken met een prettige leefomgeving. Die moet schoon, heel en veilig zijn. Dit valt allemaal onder de noemer leefbaarheid.

Het Gooi en Omstreken wil dat haar huurders in een prettige buurt kunnen wonen. Als wijkspeler is de corporatie betrokken bij het beheer en de ontwikkeling van de woonomgeving. Op die basis neemt zij, samen met bewoners, gemeenten en andere partners, haar verantwoordelijkheid. Daar waar nodig investeert Het Gooi en Omstreken in wijkvoorzieningen.

De onderhoudsstaat van een tuinen heeft een grote invloed op de sfeerbeleving. Bij het aangaan van een huurcontract voor een woning op de begane grond wordt daarom extra aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de tuin. De nieuwe huurder wordt expliciet gewezen op de aanwezigheid van de tuin en de verplichting om deze netjes te onderhouden.


Veiligheid

Het Gooi en Omstreken wil dat haar huurders veilig wonen. Alle woningen zijn voorzien van rookmelders en van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Daar waar nodig neemt de corporatie fysieke maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid in en om haar complexen te verbeteren.

In 2015 zijn in 367 woningen (nieuwe) rookmelders aangebracht. Eind 2015 is besloten om de 10- jaarlijkse ‘apk-keuring’ van de gas- en elektra-installatie niet meer via het planmatig onderhoud uit te voeren, maar bij elke woningmutatie. Uiteraard worden zowel de liftinstallaties als de collectie verwarmingsinstallaties regelmatig gekeurd en indien nodig onderhouden.


Hulp aan huurder bij betalingsachterstand

Het Gooi en Omstreken besteedt veel aandacht aan het voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen. De corporatie doet dat zelf met VIP: Vroegtijdige Interventie Probleemhuurders. Via het regionale project Tweede Kansbeleid en Huren onder Voorwaarden werken wij samen met welzijnsinstellingen en gemeenten om bewoners met complexe problemen te helpen.

Verloop huurachterstanden
Het totale aantal huurders met een huurachterstand was eind 2015 lager dat in 2014 en 2013. Hetzelfde geldt voor het totaalbedrag aan huurachterstanden en het percentage van de jaaropbrengst dat nog niet betaald was aan het eind van het jaar.

Huurachterstanden
Tweede Kansbeleid

Een tweede kans is een laatste kans om te voorkomen dat een bewoner uit huis wordt gezet, ondanks een huurachterstand en/of overlast, omdat er sprake is van meervoudige problematiek. In 2015 zijn twee Tweede Kanstrajecten positief afgerond. Er zijn vier nieuwe Tweede Kanscontracten getekend en vier contracten liepen vanuit 2014 door. Er is één dossier in de opstartfase. Er is een lopend Tweede Kanstraject voortijdig  beëindigd omdat de huurder herhaaldelijk zijn afspraken niet is nagekomen. Omdat de huurder heeft aangegeven niet vrijwillig uit de woning te zullen vertrekken is een gerechtelijke procedure door ons in gang gezet.

Huren onder voorwaarden
De pilot ‘Huren onder Voorwaarden’ is in juni 2014 gestart in de regio Gooi en Vechtstreek. Doel van de pilot is om de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen/kwetsbare woningzoekenden, die via de reguliere weg vanwege hun 'verleden' niet in aanmerking komen voor een woning, binnen de kaders van de huisvestingsverordening en het convenant Woonruimteverdeling te realiseren. In november 2015 is bij Het Gooi en Omstreken het eerste Huren Onder Voorwaarden-contract getekend.