page-icon-8

Downloads

Hieronder kunt u de de volledige verantwoordingsdocumenten 2015 van Het Gooi en Omstreken downloaden.

Definities en afkortingen

Definities en afkortingen

Aedes:
Koepelorganisatie van woningcorporaties. Belangenbehartiger van de sector: de gesprekspartner van de minister, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de officiële instituten van de sector, zoals het CFV en het WSW (zie hieronder).

Corporatie:
Privaatrechtelijke instelling (stichting of vereniging) die zich ten doel stelt uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn en als zodanig door de regering is toegelaten. De term toegelaten instelling, waarmee corporaties of woningcorporaties ook aangeduid worden, verwijst hier naar.

Statushouders:
Verblijfsgerechtigde vreemdeling die ingevolge de Vreemdelingenwet als vluchteling is toegelaten of beschikt over een (voorwaardelijke) vergunning tot verblijf.

WSW:
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit waarborgfonds zorgt voor de borging van leningen die door corporaties worden afgesloten om bouwprojecten te financieren.

Meer definities en afkortingen vindt u in de PDF van het Volkshuisvestelijk Verslag.

 

Sluit