page-icon-4

Beleid

In het beleidsplan (2013-2018) staan de drie belangrijkste speerpunten van Het Gooi en Omstreken: Betaalbaar wonen, Comfortabel wonen, Wonen in de regio.


Beleidsmeter

Aan ieder speerpunt zijn concrete, realistische en meetbare doelstellingen gekoppeld. Ieder halfjaar maken we een prognose  van onze prestaties uit het beleidsplan. De voortgang maken we inzichtelijk met een ‘Beleidsmeter’.

Bekijk onze beleidsmeter

Speerpunten

Betaalbaar wonen

Het Gooi en Omstreken wil goede en betaalbare huisvesting bieden aan mensen met een bescheiden inkomen of in een kwetsbare positie. Betaalbaar wonen is één van de speerpunten in het Beleidsplan 2013-2018.

Het Gooi en Omstreken is er als toegelaten instelling voor om huishoudens te huisvesten die daar moeilijk zelf in kunnen voorzien. Dat zijn in eerste instantie huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag (de zogenaamde primaire doelgroep: huishoudens met een inkomen tot maximaal € 29.800).

Onze opgave is een huurvoorraad van 95% sociaal, waarvan minstens 70% bereikbaar is voor de laagste inkomens, en maximaal 5% vrije sector-woningen ten behoeve van hogere inkomens.

Cijfers over betaalbaarheid

beleid-rekenhuurzw
beleid-inkomenszw

Comfortabel wonen

Het Gooi en Omstreken investeert extra en in versneld tempo in de kwaliteit van de bestaande woningen in de beleidsperiode 2013-2018. Daarbij richten we ons op modern wooncomfort, energiebesparing en veiligheid.

In 2015 is circa € 2,1 miljoen besteed aan planmatig onderhoud zoals schilderwerk, het reinigen van dakgoten, schoorstenen en ventilatiekanalen, en het vernieuwen van de dakbedekking. Een ander belangrijk onderhoudsmoment is wanneer een woning vrij komt en klaar gemaakt wordt voor de nieuwe huurder; dit heet mutatieonderhoud. In 2015 heeft Het Gooi en Omstreken hier ongeveer € 2,4 miljoen aan besteed. Daarnaast komen er op dagelijkse basis kleine reparatieverzoeken binnen van huurders. Aan dit zogenaamde klachtenonderhoud is in 2014 rond de € 1,8 miljoen uitgegeven.

In complexen waar meerdere werkzaamheden tegelijk nodig zijn wordt zogeheten groot onderhoud uitgevoerd. In 2015 was dit het geval bij 44 woningen aan het Oosterpad in Bussum en zes woningen aan de Lage Naarderweg in Hilversum.

Daarnaast wordt een deel van het reguliere onderhoud meegenomen bij de uitvoering van de ‘Label B’-projecten, waarbij de woningen energetisch worden verbeterd. In 2015 zijn, net als in 2014, de energetische verbeteringen uitgevoerd zonder een huurverhoging te vragen aan de huidige huurder. In totaal zijn in het verslagjaar werkzaamheden aan 345 woningen afgerond en zijn de werkzaamheden aan nog eens 565 woningen gestart. Daarmee is bijna € 15 miljoen geïnvesteerd in energetische verbeteringen. Sinds de start van het programma zijn in totaal 1.909 woningen energetisch verbeterd.

Cijfers Label B projecten

Label B

Wonen in de regio

De vraag naar sociale huurwoningen in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Eemland is onverminderd groot. Het Gooi en Omstreken blijft daarom investeren in de uitbreiding van de sociale huurvoorraad. De realisatie van nieuwbouw is mede afhankelijk van de marktomstandigheden en de opbrengsten uit de verkoop van woningen. 

Het nieuwbouwprogramma zorgt voor uitbreiding en verjonging van het woningbezit. In de financiële bedrijfsvoering zijn daarom middelen gereserveerd die het mogelijk maken om jaarlijks circa 70 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren. In 2015 zijn 46 nieuwe woningen opgeleverd en is de bouw van 234 nieuwe woningen in uitvoering dan wel in voorbereiding.

Het Gooi en Omstreken verkoopt op beperkte schaal bestaande huurwoningen. De doelstelling uit het beleidsplan is om 30 á 40 woningen per jaar te verkopen. Die doelstelling is met 52 verkochte woningen in 2015 ruimschoots gehaald.

Het aanbod van Het Gooi en Omstreken in de regio Gooi en Vechtstreek kreeg de afgelopen jaren gemiddeld steeds minder reacties; van 306 in 2009 naar 161 in 2015.  Gemiddeld kreeg ons aanbod in 2015 wel bijna de helft meer reacties dan woningen van de andere verhuurders. Dit geldt zowel voor ongelabelde woningen als voor seniorenwoningen en woningen voor jongeren.

In 2015 zijn in totaal 316 vrijgekomen sociale huurwoningen verhuurd. Een stijgend aandeel van de beschikbare gekomen woningen wordt conform de taakstelling toegewezen aan statushouders. In 2015 ging het om 43 woningen. 

Gegevens over wonen in de regio

beleid-statushouderszw
beleid-verkochte-eenheden
beleid-aantal-reacties-gooivecht-zw
beleid-aantal-reacties-eemvallei-zw