page-icon-3

Bedrijfsvoering

Het Gooi en Omstreken is vanuit een financieel gezonde basis actief binnen de volkshuisvesting. Het uitgangspunt bij alles wat Het Gooi en Omstreken doet is om met beperkte middelen een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

In 2015 is de solvabiliteit 36,5%. Dit is ruim boven de door ons gestelde norm (minimaal 20%). De kasstromen zijn net als in voorgaande jaren positief. Dit zijn voor Het Gooi en Omstreken de belangrijkste indicatoren voor een solide bedrijfsvoering.

Governancecode

Transparantie in beleid, uitvoering en verantwoording is voor Het Gooi en Omstreken een belangrijk onderwerp. Daarom onderschrijven de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder de principes uit de Corporate Governance Code van Aedes.

Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Op www.gooienom.nl staan alle documenten die aantonen hoe we uitvoering geven aan de bepalingen in de Governancecode.

Governancecode

Governancestructuur
Het Gooi en Omstreken is een stichting met een twee-lagen-structuur: de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder en daaronder drie afdelingen. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Twee leden zijn benoemd op voordracht van onze huurdersorganisatie (HGO). De leden van de Raad van Toezicht kiezen uit hun midden een voorzitter.

Het bestuur

Het bestuur van Het Gooi en Omstreken is belast met het besturen van de corporatie en is onder meer verantwoordelijk voor:

• de realisatie van de doelstellingen;
• de strategie;
• de financiering;
• het beleid;
• de resultatenontwikkeling;
• het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie.

Bestuur
Directeur-bestuurder van Het Gooi en Omstreken is de heer Flemminks Smid (03-08-1952). De directeur-bestuurder geeft leiding aan de gehele werkorganisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Hij is vanaf 1 januari 1990 directeur en vanaf 1 januari 2002 directeur-bestuurder bij Het Gooi en Omstreken. Hij heeft daarvoor geen andere functie bij Het Gooi en Omstreken vervuld. De heer Flemminks Smid is aangesteld voor onbepaalde tijd. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Het Gooi en Omstreken en de directeur-bestuurder wordt vermeden. Dit belangrijke uitgangspunt is uitgewerkt in de statuten en de integriteitscode. Hierin is ook de handelswijze in geval van belangenverstrengeling vastgelegd. In 2015 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de directeur-bestuurder zoals bedoeld in principe I.3 van de Governancecode Woningcorporaties. De heer Flemminks Smid heeft geen nevenfuncties.

 

mr. J.F.H.M. (Jos) Flemminks Smid
directeur-bestuurder

 

 

 

 

Raad van Toezicht

Hieronder ziet u een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht per 31 december 2015. Per lid is vermeld wat de expertisevelden zijn en welke nevenfuncties zij bekleden.

RVT_RVANDEGEEST_2015_350PX
RVT_RVANDEGEEST_2015

De heer R. van de Geest (1949)

Voorzitter en lid remuneratiecommissie
Expertise: financieel-economisch
Functie: gepensioneerd directeur financiën/financieel controller
Nevenfuncties: bestuurslid/penningmeester Watersportvereniging de Eendracht, bestuurslid Stichting Vrienden van Woonvormen Ongerweges (huisvesting ten behoeve van mensen met een beperking)
Lid sinds: 31-01-2008
Aftredend per: 31-12-2016

RVT_LIEBERWERTH_2015_350PX
RVT_LIEBERWERTH_2015

De heer W.L. Lieberwerth (1950)

Vicevoorzitter, voordracht HGO
Expertise: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en financiën
Functie: oud-wethouder 1998 – 2010, diverse functies bij woningcorporaties 1968 – 1998
Nevenfuncties: geen
Lid sinds: 01-04-2011
Aftredend per: 31-03-2019

RVT_VANHARTSKAMP_2015_350PX
RVT_VANHARTSKAMP_2015

Mevrouw P.J. van Hartskamp-de Jong (1962)

Expertise: bestuurlijk en juridisch
Functie: raadslid gemeente Huizen en statenlid Provincie Noord-Holland
Nevenfuncties: geen
Lid sinds: 01-01-2015
Aftredend per: 31-12-2022

RVT_BIJL_2015_350PX
RVT_BIJL_2015

De heer R.V. Bijl (1955)

Expertise: wonen en organisatie
Functie: adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht GGZ Centraal, lid Raad van Toezicht Herman Jordan Montessori Lyceum, lid Raad van Toezicht Kwintes
Lid sinds: 01-01-2015
Aftredend per: 31-12-2021

RVT_OLDENBURG_2015_350PX
RVT_OLDENBURG_2015

De heer F.P.C. Oldenburg (1957)

Lid remuneratiecommissie, voordracht HGO
Expertise: wonen
Functie: beleidsmedewerker politie, Politie Eenheid Midden Nederland
Nevenfuncties: geen
Lid sinds: 31-01-2008
Aftredend per: 31-12-2016

Toezichtkader Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de woningcorporatie. Tevens staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad ter zijde. Het toezichtkader omvat onder andere:

  • realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven;
  • realisatie van de doelstellingen van de corporatie;
  • strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie;
  • opzet en werking van de interne risicobeheersingen controlesystemen;
  • kwaliteitsbeleid;
  • kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
  • financieel verslaggevingsproces;
  • naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.