page-icon-2

Organisatie

Het Gooi en Omstreken biedt comfortabele en betaalbare huisvesting aan zo'n 19.000 inwoners van de gemeenten Baarn, Blaricum, Bunschoten, Bussum, Hilversum en Wijdemeren. 

Missie en visie

ORGANISATIE_Missie-en-Visie

Het managementteam

ORGANISATIE_MT

Organigram

ORGANISATIE_Organogram-kantoorpand

Sociale cijfers

Vaklieden

Hieronder leest u de missie en visie van Het Gooi en Omstreken.


Onze missie

Ook mensen met een bescheiden inkomen of mensen in een kwetsbare positie willen wonen in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. Vooral voor hen levert Het Gooi en Omstreken goede en betaalbare huisvesting in een prettige buurt.


Onze visie

Volkshuisvesting
Het Gooi en Omstreken wil zoveel mogelijk goede woningen bieden voor een betaalbare prijs. Onze visie op de volkshuisvesting in de werkgemeenten wordt duidelijk geïllustreerd door onze pay-off: Gewoon Goed Wonen.

Kerntaak
Het Gooi en Omstreken is een organisatie met een maatschappelijke taak. Als woningcorporatie hebben we de mogelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom wonen.

Het Gooi en Omstreken richt zich op de kerntaak van woningcorporaties, namelijk het zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen voor de lagere inkomens, voor ouderen, voor gehandicapten en voor personen die zorg en begeleiding behoeven.

Deelname aan commerciële (niet-Daeb) activiteiten is eerder uitzondering dan regel. De uitzonderingen betreffen activiteiten die goed aansluiten bij de kerntaak of in het verlengde daarvan liggen. Daarnaast richten we ons op activiteiten die sociale ontwikkelingen versterken en activiteiten die gericht zijn op de lagere middeninkomens.

Bedrijfsvoering
Het uitgangspunt bij alle handelingen van Het Gooi en Omstreken is om met de beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat te bereiken. De omvang van de organisatie past bij de omvang van het bezit. Er wordt sober en doelmatig gewerkt. We voeren een duurzaam beleid en willen aansprekende resultaten realiseren.

Het Gooi en Omstreken is en blijft een financieel gezonde woningcorporatie om vanuit deze basis actief te kunnen werken aan de volkshuisvesting.

 

Het Gooi en Omstreken heeft drie bedrijfsonderdelen: Wonen, Vastgoed en Financiën. Elk onderdeel wordt aangestuurd door een manager. Onder voorzitterschap van de directeur-bestuurder vormen zij het managementteam.


Het managementteam

  • De heer J.F.H.M (Jos) Flemminks Smid, directeur-bestuurder
  • De heer R. (Rob) Steur, manager Vastgoed
  • Mevrouw E. (Ellie) van Schaik, manager Wonen (tot 1 december 2014)
  • De heer E. (Evert) van de Bovenkamp, manager Financiën

Mevrouw Van Schaik heeft wegens pensionering eind 2014 afscheid genomen van Het Gooi en Omstreken.

Nieuw MT-lid
Per 1 december 2014 is aangesteld als manager Wonen:

 
De heer P. (Pietjan) Prinsen Geerligs

Het Gooi en Omstreken is opgebouwd uit drie bedrijfsonderdelen:
Vastgoed, Wonen en Financiën. In het onderstaande organigram is de organisatie schematisch weergegeven.


Organigram

Organigram

Wat opvalt is dat de afdeling Projectbureau Label B een groene kleur heeft. De reden hiervoor is dat deze afdeling tijdelijk in het leven is geroepen om de voorgenomen energiebesparende maatregelen de komende jaren te realiseren.

 

Op 31 december 2014 werkten er 63 medewerkers (53,6 FTE) bij de corporatie.


Sociale cijfers 2014

Verhouding man/ vrouw
• 27 vrouwen (43%)
• 36 mannen (57%)

Leeftijdsopbouw
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bedroeg 46 jaar. De grootste groep medewerkers is tussen de 30 en 45 jaar oud.

Verloop personeelsbestand

Personeel

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2014 3,5%. Dit is gelijk aan het ziekteverzuimpercentage van 2013.

ziekteverzuim