page-icon-6

Maatschappij

Het Gooi en Omstreken werkt nauw samen met gemeenten, collega-corporaties en organisaties op het gebied van welzijn en zorg.


Samenwerkingspartners

test
test
test

test

logo-hilverzorg
baarn-1
blaricum-1
bunschoten
bussum
versa
wijdemeren

Overleg met gemeenten

Met alle gemeenten is er minstens eenmaal per jaar bestuurlijk overleg tussen de wethouder en de directeur-bestuurder van Het Gooi en Omstreken. Het afsluiten of actualiseren van prestatieafspraken is altijd onderwerp van gesprek. Daarnaast is er veelvuldig overleg met de betreffende gemeenten over lopende projecten.

De rol en de mate van invloed van de verschillende samenwerkingspartners verschilt per gemeente en per project. Het uitgangspunt is om samen met samenwerkingspartners te werken aan de meest optimale invulling van vraagstukken. 


Visitatie 2014

In 2014 heeft Ecorys een visitatie uitgevoerd bij Het Gooi en Omstreken over de periode 2010-2013. Deze visitatie brengt de maatschappelijke prestaties van de corporatie in beeld op vijf verschillende velden:

  • Huisvesten van de primaire doelgroep
  • Huisvesten van bijzondere doelgroepen
  • De kwaliteit van woningen en woningbeheer
  • (Des) investeringen in vastgoed
  • Kwaliteit van wijken en buurten

De corporatie presteert op alle velden hoger dan de norm.
De overall-score: 7,6. 

Gericht op de kerntaak
De visitatiecommissie omschrijft Het Gooi en Omstreken als een gedreven maatschappelijke organisatie die veel waarde hecht aan haar kerntaak en leeft naar de normen en waarden die daarbij horen. Er is lof geuit voor de manier waarop de corporatie zich positioneert in de huidige weerbarstige tijd. Volgens sommigen wellicht conservatief maar volgens de commissie bovenal helder en vooral gericht op de primaire taak waaraan de woningcorporatie haar bestaansrecht ontleent.

Belanghebbenden
De samenwerking tussen Het Gooi en Omstreken en de werkgemeenten is goed, er is wederzijds duidelijkheid over verwachtingen. Ook volgens belanghebbenden scoort Het Gooi en Omstreken goed.  Een opmerking gemaakt door enkele van hen:

‘Als er allemaal Het Gooi en Omstreken corporaties waren geweest was een parlementaire enquête niet nodig geweest.’

Het volledige visitatierapport staat op www.gooienom.nl.


Aedes_LOGOBenchmark Aedes

Het Gooi en Omstreken scoort goed in de Aedes-benchmark 2014. Deze benchmark maakt voor het eerst prestaties van woningcorporaties onderling echt vergelijkbaar en wordt vanaf 2014 jaarlijks uitgevoerd.

Landelijk spraken ruim 144.000 huurders zich in de benchmark uit over de dienstverlening van woningcorporaties.

Scores van Het Gooi en Omstreken

Positie in de benchmark matrix:  BA (achter de kopgroep)
Positie dienstverlening (A-C): B
Score dienstverlening: 7,4
Positie bedrijfsvoering (A-C): A
Kosten bedrijfsvoering per vhe: € 771,-

Positie in Benchmark
Het Gooi en Omstreken neemt in de Benchmark positie in vlak achter de kopgroep. Huurders geven Het Gooi en Omstreken een 7,4 voor de dienstverlening waar 7,3 het landelijk gemiddelde is. De bedrijfslasten per verhuureenheid bedragen bij Het Gooi en Omstreken € 771,-, dit is ruim onder het landelijke gemiddelde van €1.035,- per verhuureenheid. Daarmee behoort Het Gooi en Omstreken tot de corporaties met de laagste bedrijfslasten per verhuureenheid.


Contact met huurders

Het Gooi en Omstreken onderhoudt veel contacten met huurders en diverse organisaties. Onder andere met de Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken (HGO) en de diverse bewonerscommissies.


Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken

Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken (HGO) is een belangrijke partner. Voor een goede beleidsontwikkeling is het noodzakelijk om aansluiting te zoeken bij de wensen van huurders. Daarom voeren wij minimaal vier maal per jaar overleg met de HGO. Er is sprake van een goede samenwerking met respect voor elkaars standpunten en wederzijdse doelstellingen.

HGO

Even voorstellen

HGO

Van links naar rechts: de heer Ruizendaal, de heer Van Beest, de heer Van Geenen, de heer Van der Greft, de heer Dijks.

Overleg in 2014 met HGO
In 2014 is overleg gevoerd over o.a. de volgende onderwerpen:
• Jaarplan en begroting 2015
• Vacatures Raad van Toezicht
• Visitatie
• Evaluatie verkoopproces
• Politieke ontwikkelingen
• Nieuwbouwprojecten
• Energie-/renovatieprojecten
• Jaarlijkse huurverhoging
• Verkoopbeleid (inclusief invoering Koopstart)
• Betaalbaarheid
• Regionale woonruimteverdeling Eemvallei

Meer informatie over de HGO vindt u op www.hgohilversum.nl 


Geschillenadviescommissie

De Geschillenadviescommissie (GAC) van Het Gooi en Omstreken adviseert de directie van Het Gooi en Omstreken over de afhandeling van geschillen. De GAC heeft gekwalificeerd adviesrecht.

Geschillenadviescommissie

Even voorstellen

GeschillenAdviesCommissie

Van links naar rechts: de heer L. Boulayan, de heer B. van Driel, mevrouw I. Buiteman, de heer R. Willemse,  de heer P. Ambachtsheer.

Werkzaamheden GAC 2014
In 2014 zijn er zes geschillen ingediend bij de Geschillenadviescommissie. Eén geschil is afgewezen, een ander geschil loopt door tot in 2015.
In twee geschillen is na tussenkomst van een manager van Het Gooi en Omstreken alsnog een oplossing gevonden. In twee andere geschillen is na een hoorzitting door de GAC een advies uitgebracht aan de directie. Deze twee adviezen zijn door de directie overgenomen.

Nieuw lid GAC 2015
Conform het rooster van aftreden is de heer L. Boulayan afgetreden per 31/12/2014. Per 1 januari 2015 is benoemd als lid van de Geschillenadviescommissie: de heer T. Bouwman (voordacht HGO).


Aandacht voor de wijk en haar bewoners

Het Gooi en Omstreken vindt persoonlijk contact met huurders van groot belang. Door onze persoonlijke benadering maken we problemen bespreekbaar, zo voorkomen we dat situaties uit de hand lopen. In veel gevallen wordt de zaak naar tevredenheid van alle partijen opgelost.

Overlastbestrijding
Overlast varieert van een uit de hand gelopen misverstand tot regelrechte bedreigingen. Bij bewust onaangepast gedrag als vandalisme en criminaliteit schakelen we de politie in. Wij vragen huurders vroegtijdig melding te maken van onrechtmatigheden om te voorkomen dat zaken escaleren.

Buurtbemiddeling
Ook adviseren wij huurders om Buurtbemiddeling in te schakelen. Dit is in drie van de zes gemeenten uit ons werkgebied mogelijk. Buurtbemiddeling wordt betaald door de gezamenlijke corporaties en de betreffende gemeenten. In totaal is in 2014 bemiddeld in 153 zaken. De bemiddelaars zijn allen goed opgeleide vrijwilligers.

Hennep
Het Regionaal Hennepconvenant Gooi & Vechtstreek verbindt betrokken instanties bij het lokaliseren en opsporen van hennepkwekerijen. In 2014 waren er zes meldingen; waarbij in drie gevallen daadwerkelijk ging om een kwekerij. Deze zijn ontmanteld. Wij treden bij ontdekking direct op en de huurovereenkomst wordt beëindigd, met of zonder gang naar de rechter. 


Hulp aan huurder bij betalingsachterstand

Het Gooi en Omstreken besteedt veel aandacht aan het voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen. Via het regionale project Tweede Kansbeleid en Huren onder Voorwaarden werken wij samen met welzijnsinstellingen en gemeenten om huurders met complexe problemen te helpen.

Verloop huurachterstanden
Sinds 2012 stijgen de huurachterstanden, gemeten in bedragen, bij Het Gooi en Omstreken. Eind 2014 hadden 306 huurders een huurachterstand; dat is 4,0% van de in totaal 7.687 huurcontracten.

Om de gang naar de deurwaarder zoveel mogelijk te voorkomen pakken we optredende huurachterstanden al in de eerste twee maanden aan, door middel van mailingen en huisbezoeken. Die aanpak lijkt te werken, de groep huurders met een huurachterstand van 1 tot 2 maanden is afgenomen. Toch zien we op totaalniveau een toename van de huurachterstanden, vooral bij huurders met meer dan 2 maanden huurachterstand.

Huurachterstanden

Tweede Kansbeleid
Een tweede kans is een laatste kans om te voorkomen dat een bewoner uit huis wordt gezet, ondanks een huurachterstand en/of overlast, omdat er sprake is van meervoudige problematiek. In 2006 is het regionale project Tweede Kansbeleid van start gegaan. De corporaties en instellingen werken hierin succesvol samen om bewoners met complexe problematiek, die vaak leidt tot financiële problemen, te begeleiden. Bij het voortraject en de uitvoering van de Tweede Kanstrajecten kreeg Het Gooi en Omstreken tot eind 2014 ondersteuning van Vangnet en Advies. Vanaf 1 januari 2015 is Vangnet en Advies opgeheven en hebben de regiogemeenten zelf de verantwoordelijkheid om de ondersteuning van zorgmijders en zorgmissers lokaal te regisseren in het Sociaal Domein.

Kansrijk Wonen
Een nieuw initiatief in 2014 was ‘’Kansrijk Wonen’’, dat was de voorloper van wat nu ‘’Huren onder voorwaarden’’ is geworden. Waar het bij het 2e Kansbeleid gaat om huurders die al een woning hebben is  ‘’Huren onder Voorwaarden’’ bedoeld voor mensen met woonproblemen die geen woning (meer) hebben. Onder de regie van  het WMO loket wordt vooraf een zorgplan gemaakt en kan via het urgentiebureau, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, een urgentie voor directe bemiddeling worden afgegeven. Via een daarvoor aangewezen coördinator wordt samen met de corporaties gezocht naar passende woonruimte.