page-icon-8

Downloads

Hieronder kunt u de de volledige verantwoordingsdocumenten 2014 van Het Gooi en Omstreken downloaden.

Definities en afkortingen

Definities en afkortingen

Aedes:
Koepelorganisatie van woningcorporaties. Belangenbehartiger van de sector: de gesprekspartner van de minister, het ministerie en de officiële instituten van de sector.

Aedes Code:
Corporate Governance Code voor corporaties die in 2008 van kracht is geworden. De code is met name bedoeld om de kwaliteit van het toezicht houden te verbeteren. Daarnaast is binnen de code ook een klokkenluiders regeling en een integriteitcode opgenomen. In z’n algemeenheid geldt voor de code dat die moet worden toegepast of dat uitgelegd moet worden waarom en op welke gebieden de code niet wordt toegepast.

Corporatie:
Een woningcorporatie is een privaatrechtelijke instelling (stichting of vereniging) die zich ten doel stelt uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn en als zodanig door de Kroon is toegelaten. De term toegelaten instelling, waarmee corporaties ook aangeduid worden, verwijst hier naar.

Daeb:
De activiteiten van woningcorporaties worden als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving verdeeld in zogenoemde Daeb (Diensten van Algemeen Economisch Belang) activiteiten en niet-Daeb activiteiten. Alleen voor Daeb activiteiten mag staatssteun worden ontvangen.

Maximaal redelijke huur:
Dit is de maximale huur die gevraagd mag worden, in relatie tot het aantal wws-punten.

Netto huur:
De netto huur is de bruto huur verminderd met eventuele service- en stookkosten.

Overlegwet:
Woningcorporaties zijn verplicht om geregeld overleg te voeren met hun huurders. Dat is vastgelegd in de Wet op het overleg huurders verhuurder, ook wel de Overlegwet genoemd.

Puntprijs:
De puntprijs is de prijs per WWS-punt.

Rekenhuur:
De rekenhuur is de huur inclusief die servicekosten die meegeteld worden voor huurtoeslag zoals, huismeester, elektra algemene ruimten, schoonmaakkosten en verlichting van algemene ruimten.

Scheefwoners:
Huurders die met een te hoog inkomen in een goedkope huurwoning wonen, of die met een te laag inkomen in een te dure woning wonen, noemt men ‘scheefwoners’.

Streefhuur:
De streefhuur is de gewenste huurprijs die een verhuurder een woning toekent op basis van eigenschappen als woningtype, kwaliteit, grootte en ligging. De streefhuur wordt gewoonlijk uitgedrukt in een percentage van de maximaal redelijke huurprijs op basis van het WWS-punten systeem.

Toegankelijke woning:
Een nultredenwoning of toegankelijke woning is een woning die extern en intern toegankelijk is. Een woning is extern toegankelijk als de woonkamer van de woning bereikbaar is zonder trappen te hoeven lopen. Een woning is intern toegankelijk als de primaire vertrekken (keuken, toilet, bad of douchegelegenheid en tenminste één slaapkamer) zonder traplopen bereikbaar zijn vanuit de woonkamer. Als de primaire vertrekken bereikbaar zijn met een voorziening zoals een traplift, is de woning dus ook intern toegankelijk.

Visitatie:
Vorm van externe beoordeling waaraan corporaties zich sinds 2008 moeten onderwerpen. De visitatie wordt uitgevoerd door gecertificeerde organisaties. De uitkomsten van de visitatie zijn openbaar.

VpB:
Vennootschapsbelasting, een belasting geheven over de fiscale winst.

WSW:
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit waarborgfonds zorgt voor de borging van leningen die door corporaties worden afgesloten om bouwprojecten te financieren.

WOZ-waarde:
De WOZ-waarde is de getaxeerde waarde die wordt gebruikt voor de gemeentelijke heffingen, de verhuurdersheffing en voor de omslagheffing van de waterschappen. De Wet WOZ staat voor de Wet Waardering Onroerende Zaken.

WWS-punten:
Met het Woningwaarderingsstelsel kan de kwaliteit van de woning in punten worden uitgedrukt (de WWS-punten). Aan diverse kenmerken van de woning worden punten toegekend, onder andere aan het oppervlak van de kamers, de voorzieningen in de woning (type verwarming, sanitair), de isolatie en de ligging. Aan dit puntenaantal is een maximaal redelijke huurgrens gekoppeld zodat kan worden vastgesteld of de huurprijs in redelijke verhouding staat tot de kwaliteit van een woning. 

Meer definities en afkortingen vindt u in de PDF van het Volkshuisvestelijk Verslag.

 

Sluit