page-icon-4

Beleid

In het beleidsplan (2013-2018) staan de drie belangrijkste speerpunten van Het Gooi en Omstreken: Betaalbaar wonen, Comfortabel wonen, Wonen in de regio.


Beleidsmeter

Aan ieder speerpunt zijn concrete, realistische en meetbare doelstellingen gekoppeld. Ieder halfjaar maken we een prognose  van onze prestaties uit het beleidsplan. De voortgang maken we inzichtelijk met een ‘Beleidsmeter’. 

Bekijk onze beleidsmeter

beleidsmeter

Speerpunten

Betaalbaar wonen

Het Gooi en Omstreken wil goede en betaalbare huisvesting bieden aan mensen met een bescheiden inkomen of in een kwetsbare positie. Betaalbaar wonen is één van de speerpunten in het Beleidsplan 2013-2018.

Het Gooi en Omstreken is er als toegelaten instelling voor om huishoudens te huisvesten die daar moeilijk zelf in kunnen voorzien. Dat zijn in eerste instantie huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag (de zogenaamde primaire doelgroep: huishoudens met een inkomen tot maximaal € 29.325).

Onze opgave (2013-2018) is een huurvoorraad van 95 % sociaal, waarvan ten minste 70 % bereikbaar voor de laagste inkomens en maximaal 5 % vrije sector woningen ten behoeve van hogere inkomens.

Cijfers over betaalbaarheid

3-2-huidige-hurenzw-geen-onderschrift
3-1-beleidzw-3

Comfortabel wonen

Het Gooi en Omstreken investeert extra en in versneld tempo in de kwaliteit van de bestaande woningen in de beleidsperiode 2013-2018. Daarbij richten we ons op modern wooncomfort, energiebesparing en veiligheid.

In 2014 is circa € 2,4 miljoen besteed aan planmatig onderhoud zoals schilderwerk, het reinigen van dakgoten, schoorstenen en ventilatiekanalen, en het vernieuwen van de dakbedekking. Een ander belangrijk onderhoudsmoment is wanneer een woning vrij komt en klaar gemaakt wordt voor de nieuwe huurder. Dit heet mutatieonderhoud en in 2014 is hier circa € 2,1 miljoen aan besteed. Daarnaast komen er op dagelijkse basis kleine reparatieverzoeken binnen van huurders. Aan dit klachtenonderhoud is in 2014 circa € 1,4 miljoen uitgegeven.

In complexen waar meerdere werkzaamheden tegelijk nodig zijn wordt zogeheten groot onderhoud uitgevoerd. In 2014 was dit onder andere het geval bij 12 woningen in Loosdrechtse Bos. In 2014 is circa € 1,3 miljoen uitgegeven aan groot onderhoud.

Daarnaast wordt een deel van het reguliere onderhoud meegenomen bij de uitvoering van de ‘Label B’-projecten, waarbij de woningen energetisch worden verbeterd. In 2014 zijn de energetische verbeteringen uitgevoerd zonder een huurverhoging te vragen aan de huidige huurder. In totaal zijn in het verslagjaar werkzaamheden aan 1.197 woningen afgerond. Daarmee is bijna €15 miljoen geinvesteerd in de energetische verbetering en de daarmee gepaard gaande onderhoudswerkzaamheden aan ons bezit. Sinds de start van het programma zijn in totaal 1.573 woning energetisch verbeterd.

Cijfers Label B projecten 

Label B

Wonen in de regio

De vraag naar sociale huurwoningen in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Eemland is onverminderd groot. Het Gooi en Omstreken blijft daarom investeren in de uitbreiding van de sociale huurvoorraad. De realisatie van nieuwbouw is mede afhankelijk van de marktomstandigheden en de opbrengsten uit de verkoop van woningen. 

Het nieuwbouwprogramma zorgt voor uitbreiding en verjonging van het woningbezit. In de financiële bedrijfsvoering zijn daarom middelen gereserveerd die het mogelijk maken om jaarlijks circa 70 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren. In 2014 zijn 7 nieuwe  eengezinswoningen opgeleverd en is de bouw van 33 nieuwe huurappartementen van start gegaan.

Het Gooi en Omstreken verkoopt op beperkte schaal bestaande huurwoningen. De doelstelling uit ons beleidsplan is om 30 á 40 woningen per jaar te verkopen. Die doelstelling hebben we met 41 verkochte woningen in 2014 gehaald.

Voor de verdeling van de huurwoningen sluit Het Gooi en Omstreken aan bij de regionale afspraken in Gooi en Vechtstreek en Eemland. De woningen van Het Gooi en Omstreken blijken gewild onder woningzoekenden. Gemiddeld kreeg ons aanbod in 2014 bijna de helft meer reacties dan dat van andere verhuurders. In totaal zijn in 2014 421 vrijgekomen sociale huurwoningen verhuurd. Een stijgend aandeel van de beschikbare gekomen woningen wordt conform de taakstelling toegewezen aan statushouders. In 2014 ging het om 19 woningen.  

Gegevens over wonen in de regio

5-3-verkochte-eenhedenzw-aangepast
5-8-reacties-huurwoningzw-2
statushouderszw-2