page-icon-3

Bedrijfsvoering

Het uitgangspunt bij alle handelingen van Het Gooi en Omstreken is om met beperkte middelen zoveel mogelijk resultaat te bereiken. Het Gooi en Omstreken is en blijft een financieel gezonde woningcorporatie om vanuit deze basis actief te kunnen werken aan de volkshuisvesting.

In 2014 is de solvabiliteit 29,9 %. Dit is ruim boven de door ons gestelde norm (minimaal 20 %). De kasstromen zijn net als in voorgaande jaren positief. Dit zijn voor Het Gooi en Omstreken de belangrijkste indicatoren voor een solide bedrijfsvoering.

Governancecode

Transparantie in beleid, uitvoering en verantwoording is voor Het Gooi en Omstreken een belangrijk onderwerp. Daarom onderschrijven de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder de principes uit de Corporate Governance Code van Aedes.

Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Op www.gooienom.nl staan alle documenten die aantonen hoe we uitvoering geven aan de bepalingen in de Governancecode.

Governancecode

Governancestructuur
Het Gooi en Omstreken is een stichting met een twee-lagen-structuur: de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder en daaronder drie afdelingen. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Twee leden zijn benoemd op voordracht van onze huurdersorganisatie (HGO). De leden van de Raad van Toezicht kiezen uit hun midden een voorzitter.

Het bestuur

Het bestuur van Het Gooi en Omstreken is belast met het besturen van de corporatie, en is onder meer verantwoordelijk voor:
• de realisatie van de doelstellingen;
• de strategie;
• de financiering;
• het beleid;
• de resultatenontwikkeling;
• het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie.

Bestuur
Directeur-bestuurder van Het Gooi en Omstreken is de heer Flemminks Smid (03-08-1952). De directeur-bestuurder geeft leiding aan de gehele werkorganisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De heer Flemminks Smid is vanaf 1 januari 1990 directeur en vanaf 1 januari 2002 directeur-bestuurder bij Het Gooi en Omstreken. Hij heeft daarvoor geen andere functie bij Het Gooi en Omstreken vervuld. De heer Flemminks Smid is aangesteld voor onbepaalde tijd. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Het Gooi en Omstreken en de directeur-bestuurder wordt vermeden. Dit belangrijke uitgangspunt is uitgewerkt in de statuten en de integriteitscode. Hierin is ook de handelswijze in geval van belangenverstrengeling vastgelegd. In 2014 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de directeur-bestuurder zoals bedoeld in principe II.3 van de Governancecode  Woningcorporaties. De heer Flemminks Smid heeft geen nevenfuncties.

 

mr. J.F.H.M. (Jos) Flemminks Smid
directeur-bestuurder

 

Raad van Toezicht

Hieronder ziet u een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht per 31 december 2014. Per lid is vermeld wat de expertisevelden zijn en welke nevenfuncties zij bekleden.

RvT_van-de-Geest
RvT_van-de-Geest-large

De heer R. van de Geest (1949)

Voorzitter en lid remuneratiecommissie
Expertise: financieel-economisch
Functie: gepensioneerd directeur financiën/financieel controller
Nevenfuncties: bestuurslid/penningmeester Watersportvereniging de Eendracht, penningmeester Stichting Vrienden van Woonvormen Ongerweges (huisvesting ten behoeve van mensen met een beperking)
Lid sinds: 2008
Aftredend per: december 2016

RvT_Hagen
RvT_Hagen-large

De heer M.A. Hagen (1939)

Vicevoorzitter
Expertise: volkshuisvesting, personeel en organisatie
Functie: gepensioneerd wethouder volkshuisvesting/vakbondsbestuurder
Nevenfuncties: eenmansadviesbureau bemiddeling in conflicten, arbeidsrelaties en CAO- vernieuwing, lid van de bemiddelingsinstantie van de Raad van Overleg Metaalindustrie, voorzitter van de Stichting Vrienden van Oudergaard en Brugchelen
Lid sinds: 2006
Aftredend per: december 2014

RvT_Lieberwerth
RvT_Lieberwerth-large

De heer W.L. Lieberwerth (1950)

Expertise: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en financiën
Functie: oud-wethouder 1998 - 2010/diverse functies bij woningcorporaties 1968 - 1998
Nevenfuncties: voorzitter stichting Geefgoed
Voordracht: HGO
Lid sinds: 2011
Aftredend per: maart 2019

RvT_Oldenburg
RvT_Oldenburg-large

De heer F.P.C. Oldenburg (1957)

Expertise: wonen
Functie: beleidsmedewerker politie, Politie Eenheid Midden Nederland
Nevenfuncties: geen
Voordracht: HGO
Lid sinds: 2008
Aftredend per: december 2016

RvT_van-Wegen
RvT_van-Wegen-large

Mevrouw J.M. van Wegen (1961)

Lid remuneratiecommissie
Expertise: juridisch
Functie: senior rechter/kantonrechter rechtbank Zwolle/Lelystad
Nevenfuncties: voorzitter klachtencommissie NS, lid dopingkamer commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak
Lid sinds: 2006
Aftredend per: december 2014

Nieuwe leden Raad van Toezicht

Conform het rooster van aftreden heeft Het Gooi en Omstreken eind 2014 afscheid genomen van:

  • De heer M.A. Hagen
  • Mevrouw J.M. van Wegen

Per 1 januari 2015 zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht:

  • Mevrouw P.J. Hartskamp
  • De heer R.V. Bijl

Toezichtkader Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de woningcorporatie. Tevens staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad ter zijde. Het toezichtkader omvat onder andere:
 
•    realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven;
•    realisatie van de doelstellingen van de corporatie;
•    strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie;
•    opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
•    kwaliteitsbeleid;
•    kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
•    financieel verslaggevingsproces;
•    naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.